CÔNG NGHỆ

Tương lai sẽ là dựng phim trực tuyến?

r0vLBmV

Tương lai của việc dựng phim là lưu trữ tất cả các footage trực tuyến? Có khả năng đó, nhưng liệu tốc độ internet có thể xử lý lượng tải công việc? Điện toán đám mây đã trở thành thuật ngữ tiêu chuẩn cho một mạng lưới các máy chủ. Nhiều công ty hiện nay đang tham gia vào dịch vụ lưu trữ “đám mây”. Adobe đã chuyển toàn bộ Creative Suite vào Cloud Creative. Tuy nhiên, với Adobe Creative Cloud, máy tính của bạn vẫn xử lý lượng tải công việc. Hiện nay, các công ty cũng đang xem

Read More...